Selecteer een pagina

Huisarts

"Vroege opsporing en behandeling is van groot belang"

Huisarts

"Vroege opsporing en behandeling is van groot belang"

Huisarts

"Vroege opsporing en behandeling is van groot belang"

Onderzoeksopzet

Doel van de studie 
Het doel van het NierCheck onderzoek is inzicht krijgen in de haalbaarheid van screening op verhoogde albuminurie voor het vroegtijdig opsporen en behandelen van cardiovasculaire en renale risicofactoren om nier-, hart- en vaatziekten te voorkomen. 

Onderzoekspopulatie 
Dit is de eerste fase van een proefbevolkingsonderzoek. In de gemeente Breda (Bavel, Breda, Prinsenbeek, Teteringen en Ulvenhout) zullen circa 15.000 mensen in de leeftijd van 45 tot en met 80 jaar worden uitgenodigd voor deelname aan dit onderzoek. In het NierCheck onderzoek worden twee methodes voor het vaststellen van verhoogde albuminurie onderzocht. De 15.000 mannen en vrouwen worden gerandomiseerd (1:1) naar één van twee screeningsmethoden. Zij zullen via de post een uitnodigingsbrief met toestemmingsverklaring ontvangen en een van de twee screeningstesten voor een urineonderzoek. Dit informatiepakket is goedgekeurd door Medisch Ethische Toetsingscommissie van het Universitair Medisch Centrum Groningen.

In- en exclusiecriteria
Mannen en vrouwen in de leeftijdscategorie 45 tot en met 80 jaar oud, wonende in de gemeente Breda. Ook mensen die al bekend zijn met verhoogde albuminurie, chronische nierschade en/of hart- en vaatziekten worden gevraagd om deel te nemen. Individuen wonende in een verpleeghuis of instelling voor mentaal gehandicapten/psychiatrisch patiënten worden niet uitgenodigd om deel te nemen aan het NierCheck onderzoek. Dit is omdat screening mogelijk weinig toegevoegde waarde zal hebben en/of omdat het juridisch gezien niet mogelijk is om onder gelijke voorwaarden bij wilsonbekwame personen een wetenschappelijk onderzoek te doen.  

Screeningsmethodes
In het NierCheck onderzoek worden twee methodes voor het vaststellen van verhoogde albuminurie onderzocht:

Screeningsmethode 1: NierCheck A
De helft van de mensen ontvangt thuis een urinebuisje met daarin een houder, welke een urine absorptievilt met speciale eigenschappen bevat. Deelnemers moeten over het viltje heen plassen (midstream, vroege ochtend urine) en dan deze houder terugplaatsen in het buisje. Dit buisje wordt vervolgens door de deelnemer met een retourenvelop via de post naar een centraal laboratorium gestuurd (Amphia Ziekenhuis, Breda). Indien daar een verhoogde albuminurie wordt gemeten (albumine-creatinine ratio >3 mg/mmol), krijgt de deelnemer een extra urinebuisje thuisgestuurd om deze verhoogde albuminurie waarde te confirmeren. 

Screeningsmethode 2: NierCheck B
De andere helft van de mensen zullen thuis zelf de mate van eiwitverlies in de urine meten met behulp van een digitale urinetest, een dipstick in combinatie met een app (ontworpen door Healthy.io, een Israëlische e-Health start-up). De deelnemers krijgen per post het pakketje thuisgestuurd met instructies en testbenodigdheden (dipstick, urine cup etc.). Indien een te hoge albuminurie wordt gemeten, krijgen de deelnemer een extra urinetest thuisgestuurd om zelf thuis de te verhoogde albuminurie waarde te confirmeren. 

Vervolgonderzoek in het Amphia Ziekenhuis 
De mensen met geconfirmeerd verhoogde albuminurie (minimaal 2 positieve testen) worden uitgenodigd voor een vervolgonderzoek in het Amphia Ziekenhuis, Breda. Bij dit vervolgonderzoek worden risicofactoren voor nier-, hart- en vaatziekten in kaart gebracht door middel van bloedonderzoek (cholesterol, glucose, nierfunctie o.b.v. eGFR), urineonderzoek (nogmaals de albumine-creatinine ratio) en het meten van lengte, gewicht en de bloeddruk van de deelnemer. Deelnemers ontvangen de uitslagen van deze metingen via de post, met al dan niet het advies om hun huisarts te bezoeken. Ook u zult van de resultaten van het vervolgonderzoek per brief op de hoogte worden gesteld. 

Uitkomsten van het onderzoek
Met de resultaten van dit onderzoek willen wij nagaan wat het percentage mensen is dat deelneemt aan dit proefbevolkingsonderzoek en hoeveel mensen met verhoogde albuminurie en nog niet bekende hypertensie, diabetes, hypercholesterolemie en/of gestoorde nierfunctie worden opgespoord. Ook zullen we onderzoeken of een dergelijke screening kosteneffectief is. Deze uitkomstmaten zullen bepalen of bevolkingsonderzoek op albuminurie een toegevoegde waarde zal hebben.

Heeft u vragen?

U kunt via dit formulier contact met ons opnemen. Heeft u een vraag? Kijkt u dan eerst bij de veelgestelde vragen of uw vraag daar al bij staat.

Contactformulier

Samenwerking